Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 122 Ngô Gia Tự - Phường Suối Hoa – Thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh.
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính (nếu có): (0222) 3870.687
Số Fax: 0222.3870.687
Email: vanphonghpnbn@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Phương Mai

Số điện thoại: 02223.825169

Email: phuongmaibnkb@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                      Điện thoại: 02223.875.181

- Ban Tổ chức – Chính sách luật pháp             Điện thoại: 02223.875.124

- Ban Gia đình Xã hội                                       Điện thoại: 02223.811.258

- Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế              Điện thoại: 02223.875.123

- Ban Tuyên giáo                                               Điện thoại: 02223.811.062

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video