Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Chi Lăng kéo dài – Phường Dân Chủ Thành phố Hoà Bình tỉnh Hoà Bình
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính: Bảo vệ: 02183.885.556
Email: vanphongpnhoabinh@gmail.com

Chủ tịch: Hoàng Thị Duyên

Số điện thoại: 02183.897.356

Email: duyenpnhb@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng - Tổ chức                                         Điện thoại: 02183.852.209

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02183.857.359

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02183.853.658

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video