Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Văn Cao, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Điện thoại trực trong giờ hành hành chính: 02053.810.305
Điện thoại trực ngoài giờ hành chính (Bảo vệ): 02053.813.054
Email: vanphongphunulangson@gmail.com

Chủ tịch: Nông Thanh Hải

Số điện thoại: 02053.810.480

Email: pandavang79@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại: 02053.864.999

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                              Điện thoại: 02053.815.800

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02053.889.269

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp         Điện thoại: 02053.836.289

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video