Hội LHPN tỉnh Phú Yên

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 01 Nguyễn Trường Tộ, Phường 6, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Email: hoilhpn.phuyen@gmail.com

Chủ tịch: Lê Đào An Xuân

Số điện thoại: 02573.820.939

Email:

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội – Văn phòng                      Điện thoại: 02573.822.813

- Ban Tuyên giáo – Chính sách Luật pháp                       Điện thoại: 02573.819.131

- Ban Gia đình Xã hội – Kinh tế                                        Điện thoại: 02573.827.753

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video